Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi,
nie ugniata a kształtuje, nie dotyka a uczy, nie żąda a zapytuje
- przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

FABRYKA MĄDROŚCI – KREDA I TABLICA DO LAMUSA
zajęcia z matematyki
 
W ramach projektu FABRYKA MĄDROŚCI – KREDA I TABLICA DO LAMUSA prowadzone były zajęcia z matematyki.
Podczas nich stosowana była gra zespołowa wykorzystująca rywalizacje w edukacji. Uczniowie przezwyciężali trudności w nauce, rozwijali zdolności matematyczne oraz umiejętność logicznego rozumowania, rozwijali wyobraźnie, geometryczną i przestrzenną przy wykorzystaniu różnorodnych pomocy dydaktycznych.
Uczestnicy zajęć z entuzjazmem podejmowali nowe wyzwania matematyczne.

Projekt „Rzeźbiarze krajobrazu”

W projekcie przyrodniczym „Rzeźbiarze krajobrazu” brało udział dziewięcioro uczniów z klas IV –VI . Jego głównym celem było poznanie i zaprezentowanie form krajobrazu powstałych w wyniku działania różnych sił natury.

W trakcie kolejnych zajęć projektowych uczniowie podejmując różnorodne działania, wyszukując wiadomości z różnych źródeł informacji pogłębiali swoją wiedzę, wykorzystując ją do realizacji zaplanowanych działań.

W efekcie, wykorzystując metody techniczne, powstały makiety terenu obrazujące krajobraz polodowcowy oraz rzeźbę terenu związaną z działalnością rzeki. Skonstruowany został stożek wulkaniczny, plakat wyjaśniający i obrazujący przyczyny, rodzaje, skutki, sposoby monitorowania i zapisu trzęsień Ziemi. Podsumowanie pracy i jej efekty stanowi przygotowana przez uczestników projektu prezentacja multimedialna.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, wykazywali się dużą kreatywnością i dążeniem do samokształcenia, problemy rozwiązywali w sposób twórczy. Po zakończeniu projektu znacznie wzrosła ich wiedza i umiejętności związane z tematyką procesów przyrodniczych kształtujących krajobraz.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody nastawione były przede wszystkim na wyrównywanie zaistniałych braków edukacyjnych oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności , pozwalającym na sprostanie wymaganiom stawianym przed uczniami. Celem zajęć było również doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji, przygotowanie do wykorzystania wiedzy przyrodniczej w życiu codziennym. Aktywizujące metody pracy, takie jak gry i zabawy dydaktyczne, praca z wykorzystaniem tablicy multimedialnej czy eksperymenty sprawiły, że uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się obserwacje terenowe. Uczniowie nauczyli się na ich podstawie poprawnie wnioskować. Wprowadzone aktywizujące metody pracy wyzwalały w nich chęci nabywania wiedzy i umiejętności, czego efektem są pozytywne oceny bieżące uzyskiwane na lekcjach przyrody.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach projektu „Fabryka mądrości” podzielone zostały na dwie grupy. Oferta przygotowana została dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje językowe i poznawać tajemnice języka angielskiego oraz dla tych, którym angielski płata psikusy. Forma zajęć dostosowana została do potrzeb naszych uczniów – uzupełnialiśmy ćwiczenia, graliśmy, śpiewaliśmy piosenki, wychodziliśmy na lekcje terenowe. Na zajęciach rozwijających poznawaliśmy kulturę i tradycję Wielkiej Brytanii, historię czerwonych autobusów oraz bawiliśmy się fonetyką. Zajęcia wyrównawcze pomagały naszym uczniom uporać się z trudnościami dnia codziennego, poprawić oceny i opanować bieżący materiał przerabiany na lekcji. Efekty są ogromne. Uczniowie nabrali pewności siebie, budują proste zdania, bawią się językiem, chętnie przychodzą na zajęcia.